CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Phiên bản 1.2, hiệu lực từ ngày 01/09/2020

1. Chính sách này là gì?

Đây là chính sách giúp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là một người thực. Chính sách này không áp dụng nếu chúng tôi xử lý dữ liệu kinh doanh hoặc ẩn danh.

2. Ai xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi là Puratos Grand-place Việt Nam, có văn phòng đăng ký tại 51 đường số 8, KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương và đã đăng ký trong sổ đăng ký pháp nhân theo số 6508480201, số điện thoại +84 274 7306565, e-mail info@puratosgrandplace.com.

Chúng tôi là 'người kiểm soát' để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

3. Chúng tôi mong đợi điều gì ở bạn?

Chúng tôi hy vọng rằng bạn chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân của bản thân cho chúng tôi. Trong bất kì trường hợp nào cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác, bạn phải đảm bảo rằng bạn có đủ quyền hạn để làm điều này.

Chúng tôi cũng hy vọng rằng dữ liệu cá nhân mà bạn liên lạc với chúng tôi là chính xác và nếu dữ liệu có sự thay đổi, bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về thay đổi này.

4. Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Bạn tìm kiếm trên trang web của chúng tôi

 • Chúng tôi xử lý thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi để ghi nhớ các lựa chọn của bạn, quản lý và cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi gợi ý cho bạn đọc thêm về chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về điều này.

Bạn liên hệ với chúng tôi (ví dụ: bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi)

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để trả lời và giải quyết những yêu cầu của bạn (ví dụ: yêu cầu cung cấp thông tin, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, khiếu nại). Việc xử lý này dựa trên sự chấp thuận của bạn.

Bạn tạo một tài khoản cá nhân trên trang web của chúng tôi hoặc mua các sản phẩm/dịch vụ của Puratos

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý khách hàng, dựa trên việc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên. Không có dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể thực hiện được hợp đồng này.

 • Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để quảng bá trực tiếp các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải thông báo cho bạn, với tư cách là khách hàng của chúng tôi, về các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Quá trình xử lý này có thể liên quan đến việc biên dịch một hồ sơ. Việc lập hồ sơ này không ảnh hưởng đến bạn, mà hoạt động xử lý này có thể nâng cao trải nghiệm của khách hàng và các ưu đãi được cá nhân hóa, đây là một quyền lợi của bạn. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này không phải là một yêu cầu và bạn có thể  từ chối việc xử lý này (xem điều 8 bên dưới).

Bạn đăng ký cho các hoạt động của Puratos

 • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký hoạt động Puratos (ví dụ: sự kiện, hội thảo hoặc hội thảo trên web) vì điều này là cần thiết để thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với bạn để tổ chức hoạt động này. Chúng tôi có thể làm điều này với sự cộng tác cùng đối tác thương mại mà chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của họ trong việc biết ai đang đăng ký.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quảng cáo trực tiếp hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Điều quan trọng là phải thông báo cho bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi về các hoạt động mà chúng tôi sẽ làm. Quá trình xử lý này có thể bao gồm việc tạo lập một hồ sơ. Việc tạo lập hồ sơ không ảnh hưởng đến thông tin của bạn, quá trình này có thể dẫn đến trải nghiệm khách hàng được cải thiện và các ưu đãi phù hợp hơn dành cho bạn. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này không phải là một yêu cầu và bạn có thể từ chối việc xử lý này (xem điều 8 bên dưới).

Trong bất kỳ trường hợp nào

 • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong việc quản lý và tranh chấp (ví dụ: ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, ngăn chặn lạm dụng tài nguyên của nhóm Puratos, bảo vệ các khiếu nại pháp lý).
 • Chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu tổng hợp để nghiên cứu và phát triển, dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (ví dụ: thống kê về bán hàng, phân tích thị trường, phát triển sản phẩm/dịch vụ). Trong tập đoàn Puratos, chúng tôi tin rằng nghiên cứu và phát triển để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cải tiến và đổi mới sản phẩm, điều này sẽ giúp ích cho những người “trong cộng đồng Puratos “đến sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp và người tiêu dùng cuối). Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này không phải là một yêu cầu và bạn có thể từ chối việc xử lý này (xem điều 8 bên dưới). Nghiên cứu và phát triển có thể liên quan đến việc biên soạn một hồ sơ. Tất cả các yếu tố nhận dạng, chẳng hạn như tên, địa chỉ của bạn, v.v., đều được loại bỏ. Việc lập hồ sơ này không ảnh hưởng đến bạn, hoạt động xử lý này có thể dẫn đến việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cải tiến và đổi mới sản phẩm, đây là một lợi thế cho bạn.
 • Puratos NV cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là bên kiểm soát, ở cấp độ nhóm. Điều này để quản lý và nghiên cứu toàn cầu, dựa trên lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của các nhóm khác và các bên liên quan của Purtaos. Chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết cho hiệu quả, tính nhất quán và tính liên tục của các hoạt động của tập đoàn Puratos và để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cải tiến và đổi mới sản phẩm, điều này sẽ giúp những người “trong cộng đồng” Puratos sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và cuối cùng góp phần bảo vệ và quảng bá lợi ích kinh tế, thương mại, xã hội và tài chính của Puratos. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này không phải là một yêu cầu và bạn có thể từ chối việc xử lý này (xem điều 8 bên dưới).
 • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để quảng bá trực tiếp các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm/dịch vụ của các công ty khác thuộc tập đoàn Puratos, dựa trên sự đồng ý của bạn, trong phạm vi mà bạn đồng ý.

5.  Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty thuộc tập đoàn Puratos, cho các công ty xử lý dữ liệu cá nhân dưới danh nghĩa của Puratos và thay mặt Puratos (được gọi là 'bộ xử lý'), cho các tổ chức khoa học trong bối cảnh nghiên cứu, cho các bên thứ ba khi có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện, với các đối tác thương mại của chúng tôi (ví dụ: khi tổ chức một hoạt động chung) và với cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp theo yêu cầu của họ nếu họ có quyền yêu cầu dữ liệu cá nhân.

6. Dữ liệu cá nhân của bạn có được chuyển ra bên ngoài Liên minh Châu Âu không?

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu, bao gồm cả Hoa Kỳ. Mỗi lần chuyển sẽ dựa trên các biện pháp bảo hộ tương ứng (quyết định về mức độ phù hợp và/hoặc các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu). Nếu bạn muốn biết cách nhận bản sao của các biện pháp bảo hộ này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên (điều 2) hoặc qua [CHÈN E-MAIL].

7. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trong bao lâu?

Khi bạn vẫn giữ liên hệ với chúng tôi thì dữ liệu cá nhân của bạn vẫn được Puratos lưu trữ  (ví dụ: bạn hỏi thông tin, mua sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi) và tối đa 10 năm sau khi kết thúc mối quan hệ này.

8. Quyền của bạn là gì?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền sau, phù hợp với các điều kiện được quy định trong luật hiện hành:

 • Rút lại việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong phạm vi mà việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ban đầu dựa trên sự chấp thuận của bạn.
 • Tìm kiếm quyền truy cập hoặc bất kỳ chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Phản đối bất kỳ quá trình xử lý nào để quảng cáo trực tiếp hoặc bất kỳ quá trình xử lý nào dựa trên lợi ích hợp pháp làm cơ sở xử lý (chẳng hạn như nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi).
 • Tìm kiếm tính di động của dữ liệu cá nhân mà bạn đã thông báo cho chúng tôi.

Bạn có thể thực hiện một số quyền thông qua cài đặt trong tài khoản cá nhân của bạn với chúng tôi (nếu bạn có tài khoản cá nhân như vậy).

Bạn có thể thực hiện tất cả các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên (điều 2) hoặc qua [CHÈN E-MAIL].

Bạn cũng có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu.