Cơ cấu tổ chức

Đại gia đình PURATOS

Tập đoàn Puratos là một tổ chức toàn cầu, lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển. Tập đoàn của chúng tôi được biết đến như một công ty gia đình gắn bó mật thiết - không chỉ giữa các nhân viên mà còn với cả khách hàng của chúng tôi. Đây là sự kết nối chặt chẽ cho phép chúng tôi thực hiện và bám sát các kế hoạch dài hạn, mà không có bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài vào. Nó cũng đã giúp chúng tôi vun đắp vì một mục tiêu chung để làm cho Puratos phát triển vượt bậc thành một tập đoàn quốc tế thành công như ngày nay.

Giá trị cốt lõi

Sự tin tưởng là giá trị cốt lõi cho mọi hành động của chúng tôi

Xem thêm

Tìm hiểu thêm về chúng tôi